WEZWANIE DO PROTESTU

2012-03-28 21:57

Ostatnie decyzje rządu Donalda Tuska dotyczące tak zwanej reformy emerytalnej powodują gwałtowny sprzeciw społeczny. Jest to sprzeciw uzasadniony bowiem zostały przekroczone wszelkie granice pazerności liberalnych elit, które w celu zwiększenia własnych i tak już niesprawiedliwie wysokich dochodów, dokonały zamachu na podstawowe prawa ludzkie, jakim jest prawo do godnego życia osób starszych po latach ciężkiej i wytężonej pracy.

Żadne racjonalne argumenty nie są wstanie wpłynąć na zmianę prowadzonej od lat szkodliwej polityki społecznej rządu. Interesuje ich wyłącznie bieżąca eksploatacja zasobów ludzkich, która prowadzi nieuchronnie do nieodwracalnej w skutkach, katastrofy demograficznej i gospodarczej. Takie działania rządu PO-PSL nacechowane porażającą znieczulicą i powszechnym brakiem wrażliwości, nastawione wyłącznie na wyzysk społeczny, dowodzą braku lojalności elit wobec własnego państwa i narodu polskiego.

Nie ma na to naszej zgody!

Kluczem do zażegnania kryzysu emerytalnego w Polsce jest zwiększenie wydatków państwa na:

  • inwestycje w rodzinę;

  • likwidację bezrobocia lub przynajmniej zmniejszenia jego katastroficznej skali;

  • zapobieganie negatywnym zjawiskom ubóstwa;

  • tworzenie nowych miejsc pracy.

W tym kontekście aktywna polityka społeczna państwa, powinna być integralnym i istotnym elementem systemowego rozwiązania problemu emerytur.

Każdy senior, obywatel naszego kraju ma prawo do godnego odpoczynku po okresie aktywności zawodowej, jeżeli rzetelnie wywiązywał się ze swoich obowiązków, wynika to nie tylko z humanitaryzmu i cywilizacyjnej wrażliwości społecznej państwa, ale również z przepisów prawa zapisanych w Konstytucji RP. Wydłużenie wieku emerytalnego jest pogwałceniem tego prawa. Należy przywrócić Polakom wiarę w elementarną praworządność i sprawiedliwość społeczną oraz nadzieję na pomyślny rozwój Polski.

Wzywamy członków i sympatyków ZZR oraz Partii "Samoobrona" do udziału w proteście przed gmachem Parlamentu o godzinie 11.oo w dniu 30 marca (piątek).

Przewodniczący ZZR "Samoobrona"
/-/ Lech Kuropatwiński

Przewodniczący Patii "Samoobrona"
/-/ Andrzej Prochoń