LIST OTWARTY DO PREZYDENTA

LIST OTWARTY DO PREZYDENTA

27.03.2012

Szanowny Pan

Bronisław Komorowski

Prezydent RP

 

 

LIST OTWARTY

 

 

Prezydium Samoobrony wyraża wielkie zaniepokojenie sytuacją oświaty. W kręgach samorządowych zauważane są tendencje mające na celu likwidację szkół o różnym poziomie nauczania. Jest to zjawisko zmuszające nas do podjęcia radykalnych kroków mających na celu umożliwienie dalszego funkcjonowanie tych placówek.

Wiele samorządów z wójtami/burmistrzami/prezydentami na czele, zapomina o swoim posłannictwie mającym na celu służbę społeczeństwu (zapewnienie godnych warunków socjalno - bytowych) i nie licząc się z opiniami mieszkańców likwiduje dobre szkoły tłumacząc swoje postępowanie względami ekonomicznymi. Karygodnym i niedopuszczalnym jest takie traktowanie zwłaszcza niewielkich szkół wiejskich, gdzie skupia się całe życie kulturalne, wychowawcze, naukowe. Budynki szkoły dla tych dzieci miejscami, w którym mogą się rozwijać bawić, uprawiać sport, wychowywać pod okiem dobrze wykształconych pedagogów.

"Komasowanie" uczniów w molochach szkolnych nie prowadzi do niczego dobrego. Wielkim błędem reformy szkolnictwa było powoływanie do życia gimnazjów, które prowadzą do rozprzężenia psychiki młodego człowieka (świadczą o tym kroniki kryminalne).

Wiele szkół przeznaczonych do likwidacji, powoływane do życia było w okresie zaborów. Tak więc dziwnym się wydaje, że przetrwały dziesiątki lat, a teraz mają ulec zagładzie dlatego, że ambicje biznesowe pana wójta/burmistrza/ prezydenta muszą zostać zrealizowane. Nie ma logicznych przesłanek do tego, aby tego typu postępowanie znalazło poparcie w społeczeństwie.

Zwracamy się do Pana Prezydenta o zwiększenie a nie zmniejszenie subwencji oświatowej, jak również objęcie nią wychowania przedszkolnego, gdyż koszty utrzymania szkolnictwa wzrastają i włodarze samorządowi likwidację szkól motywują tymi właśnie względami. Tłumaczenie tych poczynań wysokimi kosztami utrzymania szkól jest bezzasadne, gdyż tylko około 6 - 7% środków finansowych budżetów samorządowych dokładanych jest do utrzymania szkół.

Wielu światłych członków naszego społeczeństwa jest zdania, że "człowiek jest najważniejszy". My również podzielamy ten pogląd i dlatego właśnie będziemy wszelkim dostępnymi i prawnymi środkami stawiać w obronie interesów naszych mieszkańców.

 

 

Przewodniczący Partii "Samoobrona"

/-/ Andrzej Prochoń