Zgodnie z nauką Jana Pawła II

Zgodnie z nauką Jana Pawła II

"Należy obalać bariery i monopole, które wielu narodom nie pozwalają na włączenie się w ogólny proces rozwoju i wszystkim - jednostkom i narodom - zapewnić podstawowe warunki uczestnictwa w nim. Osiągnięcie tego celu wymaga planowych i odpowiedzialnych działań całej wspólnoty międzynarodowej."   (Jan Paweł II, CENTESIMUS ANNUS)